Warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez

Biuro Podróży LAGUNA TOUR

Szanowni Państwo,

Uprzejmie prosimy przed dokonaniem wpłaty za imprezę o zapoznanie się z poniższymi Warunkami Uczestnictwa. Dokonanie rezerwacji lub wpłata zaliczki oznacza, że klient akceptuje poniższe Warunki Uczestnictwa, a umowa pomiędzy nim a Biurem Podróży LAGUNA TOUR nabiera mocy prawnej.

I. ZASADY OGÓLNE

 1. Przed zawarciem umowy o udziale w imprezie organizowanej przez Biuro Podróży LAGUNA TOUR uczestnik winien zapoznać się z niniejszymi warunkami, stanowiącymi integralną część umowy oraz z ramowym programem imprezy.
 2. Uczestnikiem imprezy turystycznej jest podpisujący umowę-zgłoszenie oraz osoby objęte umową, jak również osoby, które otrzymały fakturę VAT.

II. ZAWARCIE UMOWY

 1. Warunkiem zawarcia umowy udziału w imprezie jest podpisanie umowy-zgłoszenia przez uczestnika oraz sprzedającego imprezę (jeżeli uczestnik jest niepełnoletni umowa-zgłoszenie musi być podpisana przez ustawowego opiekuna).
 2. W ciągu 14 dni od podpisania umowy-zgłoszenia uczestnik wpłaca 20% ustalonej ceny imprezy.
 3. Pozostała należność winna być wpłacona do 14 dni przed rozpoczęciem imprezy.
 4. Brak wpłaty należnej kwoty w określonym terminie stanowi podstawę rozwiązania umowy, jak w przypadku rezygnacji z imprezy uczestnika.

III. ZMIANY

 1. Za każdą zmianę w umowie dokonaną na życzenie Uczestnika (z wyłączeniem pkt.IV.5) biuro pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości 100 zł/os.
 2. Biuro zastrzega sobie prawo zmiany ceny i programu imprezy. Zmiana ceny może być spowodowana przez wzrost kursu walut, wzrost kosztów transportu, wzrost opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich lub lotniczych. W okresie 20 dni przed datą wyjazdu cena ustalona w umowie nie może być podwyższona.
 3. Uczestnik jest zobowiązany powiadomić biuro o przyjęciu nowych warunków lub rezygnacji z imprezy w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia biura o zmianie warunków. Brak odpowiedzi będzie traktowany jako akceptacja nowych warunków.
 4. Jeżeli z przyczyn niezależnych od uczestnika następują zmiany programu w trakcie trwania imprezy, Organizator zobowiązany jest do zorganizowania świadczeń zastępczych. W przypadku braku takiej możliwości uczestnikowi przysługuje zwrot wartości niezrealizowanych świadczeń. Zaakceptowana przez uczestnika realizacja świadczeń zastępczych o tej samej jakości nie stanowi wady usługi.
 5. W przypadku turnusu, którego data rozpoczęcia lub zakończenia odbiega od terminów oferty biura, zastrzega sobie możliwość zakwaterowania uczestnika w obiekcie innym niż opisany umową o standardzie równym bądź wyższym w części lub w całości pobytu.
 6. Biuro zastrzega sobie prawo do realizacji połączeń antenowych przy pomocy autobusu klasy turystycznej, minibusa, samochodu osobowego lub za pośrednictwem PKP.
 7. Podawane godziny lotów oraz odjazdów i powrotów autokarów są godzinami przewidywalnymi i mogą ulec zmianie. W przypadku konieczności zmiany godziny wyjazdu lub wylotu Biuro Podróży zobowiązane jest do niezwłocznego poinformowania Klienta o takim fakcie. Zmiana taka w żadnym wypadku nie stanowi zmiany programu imprezy i jako taka nie wymaga akceptacji Klienta.

IV. REZYGNACJA Z IMPREZY

 1. Rezygnacja z imprezy następuje w momencie złożenia przez Klienta rezygnacji w formie pisemnej, bądź nieterminowego uiszczenia umownych należności.
 2. Uczestnikowi przysługuje zwrot pełnej wpłaty jeżeli rezygnacja z udziału w imprezie następuje z przyczyn leżących po stronie biura (zmiana istotnych warunków umowy, odwołanie imprezy).
 3. W przypadku rezygnacji z przyczyn nie leżących po stronie biura dokonane są następujące potracenia :
  40 i więcej dni przed rozpoczęciem imprezy20% wartości imprezy, nie mniej niż 200 zł/os (w przypadku imprez lotniczych nie mniej niż 800 zł/os),
  39 – 30 dni przed rozpoczęciem imprezy- 40% wartości imprezy,
  29 – 15 dni przed rozpoczęciem imprezy – 60% wartości imprezy,
  do 14 dni przed terminem imprezy – 90% wartości imprezy.
 4. Biuro zastrzega, iż przeniesienie uprawnień wynikających z zawartej z Klientem umowy na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej może odbyć się tylko i wyłącznie w formie pisemnej nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem imprezy. Termin 7 dni jest tu liczony od daty otrzymania przez biuro powiadomienia o takim przeniesieniu. Powiadomienie takie powinno również zawierać zgodę osoby, na którą uprawnienia są przenoszone do przejęcia wszystkich obowiązków wynikających z tej umowy.

V. ODWOŁANIE IMPREZY

 1. Biuro zastrzega sobie prawo odwołania imprezy do 48 godzin przed jej rozpoczęciem z powodu braku odpowiedniej liczby uczestników, przyczyn leżących po stronie kontrahentów lub działania siły wyższej. O odstąpieniu od umowy Biuro niezwłocznie zawiadamia Klienta na piśmie.
 2. W przypadku odwołania imprezy z przyczyn od biura niezależnych (brak odpowiedniej liczby uczestników lub działanie siły wyższej) nie przysługuje z tego powodu odszkodowanie.
 3. Klient może wtedy uczestniczyć w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie albo może żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń.

VI. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

 1. W czasie trwania imprezy uczestnik jest zobowiązany do stosowania się do wskazówek pilota grupy. Biuro zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli uczestnik utrudnia sprawne przeprowadzenie imprezy. Uczestnikowi nie przysługuje wówczas zwrot kosztów za niewykorzystane świadczenia.
 2. Biuro ogranicza wielkość bagażu do dwóch sztuk o maksymalnej łącznej wadze 20 kg na osobę.

VII. REKLAMACJE

 1. Biuro przyjmuje reklamacje w ciągu 30 dni od daty zakończenia imprezy. Nieprawidłowość realizacji świadczeń powinna być zgłoszona u kierownictwa ośrodka lub pilota grupy. Reklamacja wniesiona do biura winna być potwierdzona przez ośrodek lub pilota.
 2. W przypadku obozów młodzieżowych/kolonii wszelkie uwagi, sugestie dotyczące przebiegu imprezy rodzice/opiekunowie zobowiązani są zgłaszać kierownikowi lub właściwemu wychowawcy przebywającemu w miejscu wypoczynku dziecka.
 3. Biuro ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia do biura.
 4. Biuro nie dokonuje zwrotu wartości świadczeń niewykorzystanych z winy uczestnika (np. skrócenie pobytu, rezygnacja z części lub całości programu).
 5. Biuro Podróży LAGUNA TOUR posiada gwarancję ubezpieczeniową nr G/2021/2001454.

 

keyboard_arrow_up