Regulamin Serwisu BP Laguna Tour

§ 1 Informacje ogólne

Właścicielem Serwisu jest BP Laguna Tour z siedzibą w Hrubieszowie, ul. Szeroka 3A, NIP 919-125-73-92, REGON 060694929,BP Laguna Tour posiada zezwolenie na działalność nr 138 z dnia 26 stycznia 2015 r. wydane przez Wojewodę Lubelskiego. mail: biuro@lagunatour.com.pl, telefon: 84 664 11 70.

§ 2  Regulamin Serwisu.

 1. Serwis – platforma służąca do przeglądania, prezentowania imprez turystycznych dostępnych w Polsce oraz poza granicami Rzeczpospolitej Polski (w krajach Unii Europejskiej, jak i poza nią), a także dokonania rezerwacji i nabywania w/w imprez turystycznych przy pomocy formularza rezerwacyjnego dostępnego na stronie https://lagunatour.com.pl. Będąca własnością BP Laguna Tour.
 2. Organizator – BP Laguna Tour.
 3. Impreza turystyczna – co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu;
 4. Użytkownik – odbiorca, który zapoznał się, zrozumiał i zaakceptował warunki Regulaminu korzystania z Serwisu;
 5. Usługi – wszelkie usługi oferowane i udostępniane Użytkownikowi przez Serwis, w szczególności rezerwacja lub nabycie imprezy turystycznej, a także oferowane usługi dodatkowe;
 6. Umowa – dokument zawarty pomiędzy Użytkownikiem a Organizatorem zawierający szczegółowe dane dotyczące wykupionej imprezy turystycznej, a także dane osób w niej uczestniczących;
 7. Warunki Uczestnictwa w imprezie turystycznej – integralna część Umowy – reguluje wzajemne prawa i obowiązki Uczestnika oraz Organizatora;
 8. Konsument – użytkownik będący osobą fizyczną dokonujący z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
 9. Regulamin – niniejszy dokument zawierający zbiór przepisów normujących zasady i sposób postępowania, nakazy, zakazy itd.;
 10. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

 

§ 3 Zasady ogólne zakupu imprez turystycznych.

 1. Korzystanie z Serwisu nie jest uwarunkowane koniecznością spełnienia szczególnych wymagań sprzętowych – do korzystania z Serwisu wystarczy komputer z przeglądarką internetową, dostęp do poczty elektronicznej oraz połączenie z Internetem. Korzystanie z serwisu nie generuje żadnych dodatkowych kosztów dla użytkownika.
 2. Korzystając z Serwisu akceptują Państwo warunki określone w niniejszym Regulaminie i ponoszą odpowiedzialność za własne czynności wynikające z korzystania z Serwisu.
 3. Z Serwisu mogą korzystać osoby pełnoletnie, bez względu na obszar ich zamieszkania.
 4. Korzystanie z Serwisu możliwe jest tylko w swoim imieniu. Jeśli czynią to Państwo w imieniu osoby trzeciej, oznacza to, że posiadają Państwo ważne w świetle prawa pełnomocnictwo/umocowanie do powyższego. Za działanie bez pełnomocnictwa/ umocowania lub z przekroczeniem jego granic ponoszą Państwo pełną odpowiedzialność.
 5. Korzystanie z Serwisu z użyciem fałszywego nazwiska lub cudzego nazwiska bez ważnego pełnomocnictwa/umocowania jest niedopuszczalne i zabronione przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 6. Dane osoby, na którą rezerwacja jest założona, powinny zgadzać się z danymi w paszporcie lub w dowodzie osobistym przy podróżach na terenie Unii Europejskiej.
 7. Dokonanie rezerwacji i zakupu imprezy turystycznej jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Warunków uczestnictwa w imprezie turystycznej oraz zapisów niniejszego Regulaminu.
 8. W chwili dokonania rezerwacji wycieczki turystycznej powinni Państwo posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty umożliwiające odbycie podróży, w tym w szczególności ważny dokument (paszport lub dowód, w przypadku podróży na terenie Unii Europejskiej), wymagane przy wyjeździe wizy lub inne dokumenty określone przepisami państw, do których się podróżuje.

 

§ 4 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą internetową

 1. Użytkownik w celu skorzystania z Serwisu może zarejestrować konto.
 2. Dokonanie rejestracji jest dobrowolne.
 3. W celu rejestracji konta należy wybrać opcję „Rejestracja” na górze serwisu. Użytkownik podaje dane osobowe: imię, drugie imię, nazwisko, adres email (pełniący jednocześnie rolę identyfikatora), nr telefonu (pole nie jest wymagane), oraz ustanawia indywidualne hasło do konta. Na stronie oznaczono pola obowiązkowe.
 4. Przed założeniem konta użytkownik potwierdza zapoznanie z niniejszym Regulaminem.
 5. Użytkownik może również wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych dla BP Laguna Tour.
 6. Dane zawarte w formularzu muszą być zgodne z prawdą i nie mogą naruszać praw osób trzecich.
 7. Po zarejestrowaniu konta użytkownik na wskazany adres email otrzymuje potwierdzenie rejestracji w serwisie.
 8. Użytkownik konta ma w każdej chwili prawo dostępu do danych na koncie i ich poprawiania oraz usunięcia konta. W celu usunięcia konta należy przesłać maila zatytułowanego „usunięcie konta” na adres biuro@lagunatour.com.pl. Mail dotyczący usunięcia konta należy wysłać z adresu email wskazanego przy rejestracji konta.
 9. BP laguna Tour na stronie internetowej www.lagunatour.com.pl udostępnia System Rezerwacji i Sprzedaży Imprez Turystycznych, zwany w dalszej części Regulaminu “Systemem”.
 10. System umożliwia Klientom uzyskanie aktualnej informacji o m.in. rodzajach imprez turystycznych, cenach i terminach. System umożliwia Klientom dokonanie rezerwacji miejsc w imprezie turystycznej wraz z dokonaniem za nie płatności zaliczki lub pełnej płatności.
 11. Proponując Klientom imprezy turystyczne BP Laguna Tour określa w Systemie następujące niezbędne informacje:
 • cenę imprezy;
 • miejsce pobytu lub trasę imprezy;
 • rodzaj, opłatę lub charakterystykę środka transportu;
 • opłatę za świadczenia dodatkowe zgodne z opisem wycieczki;
 • położenie, rodzaj i kategorię obiektu zakwaterowania wg przepisów kraju pobytu;
 • program zwiedzania i innych atrakcji turystycznych;
 1. BP Laguna Tour publikuje w Systemie Warunki uczestnictwa w imprezie turystycznej, w których określa wszystkie warunki umowy sprzedaży imprezy turystycznej.

 

§ 5 Złożenie rezerwacji

Dokonanie rezerwacji lub zakup wycieczki może nastąpić:

 • za pomocą Serwisu;
 • telefonicznie pod numerem wskazanym na stronie Serwisu;
 • osobiście w oddziale BP Laguna Tour, adresy podane są w zakładce 

 

§ 6 Cena imprezy turystycznej

 1. Wszystkie ceny prezentowane na stronach internetowych Serwisu podawane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.
 2. Cena zarezerwowanej/zakupionej imprezy turystycznej obejmuje wszystkie składniki zawarte w opisie prezentowanym w Serwisie, a w szczególności opłatę: za zakwaterowanie, wyżywienie (jeżeli dotyczy wybranej imprezy turystycznej), opłatę za środek transportu, opłatę za świadczenia dodatkowe, zgodne z opisem imprezy turystycznej.
 3. Cena wskazana w końcowym wyliczeniu oraz w Umowie może ulec zmianie w sytuacjach przewidzianych w warunkach uczestnictwa w imprezie turystycznej, przy czym Klient dokonuje każdorazowo pisemnej akceptacji zmian lub uprawniony jest do  rezygnacji z imprezy.

 

§ 7 Zasady korzystania z Systemu

 1. Prezentowane na stronie internetowej www.lagunatour.com.pl informacje, materiały lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, stanowią jedynie zaproszenie do składania ofert. Wyliczenie końcowej, prawidłowej ceny następuje podczas dokonywania zamówienia.
 2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie, Strony wiążą Warunki uczestnictwa w imprezie turystycznej, jak również umowa zawarta pomiędzy Organizatorem a Klientem.
 3. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) art. 3.1. pkt 8) przepisów ustawy nie stosuje się do umów o imprezę turystyczną, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 196).
 4. Klient przechodzi do Systemu rezerwacji, po wybraniu na stronie www.lagunatour.com.pl konkretnej imprezy turystycznej, poprzez kliknięcie przycisku „Przeczytaj/Kup”.
 • 1 etap – wybór terminu imprezy oraz ilości osób, dla których będzie dokonywana rezerwacja;
 • 2 etap – wprowadzenie do systemu pełnych danych osobowych Klienta/Uczestnika/ rezerwującą imprezę turystyczną należy podać obowiązkowo telefon oraz email w celach kontaktowych, dla pozostałych uczestników imprezy turystycznej podanie danych kontaktowych jest nieobowiązkowe.
 • 3 etap – wprowadzenie do systemu danych dotyczących dodatkowych opcji np. dopłata za pokój jednoosobowy, wybór nieobowiązkowego ubezpieczenia dodatkowego przewidzianego dla danej imprezy turystycznej (np. od kosztów rezygnacji z imprezy). Po zaznaczeniu wybranej opcji dodatkowego ubezpieczenia zostanie automatycznie załączona treść warunków ubezpieczenia;
 • 4 etap – weryfikacja końcowa wprowadzonych danych i ich potwierdzenie przyciskiem „Kupuję i płacę”. Przed kliknięciem w wyżej wymieniony przycisk Klient potwierdza znajomość Regulaminu, podanej do jego wiadomości informacji o prawie do odstąpienia od Umowy z linkiem formularza odstąpienia, Warunków uczestnictwa w imprezie turystycznej zawierających m.in. informacje o odpowiedzialności Organizatora, Ogólnych Warunków Ubezpieczenia
 • 5 etap – klient musi pobrać plik Umowy wraz z Warunkami uczestnictwa w imprezie turystycznej z Systemu oraz wydrukować go na własnej drukarce. Umowa wypełniona jest danymi wprowadzonymi przez Klienta i uzupełnionymi danymi z Systemu (numer rezerwacji, numer konta bankowego BP Laguna Tour dla danej rezerwacji, numer karty Wiza na 7 kontynentów itd);
 • 6 etap – wejście w moduł płatności elektronicznych i wybór formy płatności. Klient mając pełne informacje w zakresie płatności dokonuje wyboru rodzaju płatności (zaliczka lub pełna płatność) oraz wyboru formy płatności za imprezę spośród następujących:
 • 7 etap – System generuje automatycznie maila do Klienta:
 • 8 etap – Po otrzymaniu od Klienta Umowy pracownik BP laguna Tour odsyła podpisany przez BP Laguna Tour skan Umowy do Klienta;

 

§ 8 Zmiany i odstąpienie od umowy o nabycie imprezy turystycznej

 1. Zmiany umowy oraz odstąpienie od umowy odbywają się na warunkach określonych w Warunkach uczestnictwa w imprezie turystycznej i zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych.
 2. Zwrot pieniędzy, jeżeli zostały wpłacone przez Klienta nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient w sposób jednoznaczny wyrazi zgodę na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 3. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) art. 38 pkt.12. prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczeniu usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkaniowych, przewozu rzeczy najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi. Z uwagi na powyższe w stosunku do Klienta nie stosuje się Ustawy o prawach konsumenta od momentu zawarcia Umowy o imprezę turystyczną.

 

§ 9 Zmiana rezerwacji

 1. Dokonanie zmian w rezerwacji po zakupie imprezy turystycznej możliwe jest za zgodą Organizatora imprezy turystycznej.
 2. Dokonując zmian Klient powinien liczyć się z możliwością pokrycia kosztów poniesionych przez Organizatora. Rozliczenie tych kosztów nastąpi najpóźniej po zakończeniu imprezy turystycznej.
 3. Dokonanie zmian w rezerwacji imprezy turystycznej możliwe jest poprzez wysłanie drogą elektroniczną zlecenia zmian w rezerwacji (podając nazwisko i numer rezerwacji) na adres e-mail biuro@lagunatour.com.pl albo poprzez kontakt telefoniczny z BP Laguna Tour pod numerami telefonów wskazanych w zakładce Kontakt na stronie serwisu.
 4. Dokonanie zmian wymaga potwierdzenia przez Organizatora. Zmiany wchodzą w życie dopiero w chwili potwierdzenia ich przez Organizatora.
 5. Przeniesienie rezerwacji na osobę trzecią spełniająca kryteria udziału w imprezie turystycznej może odbyć się na warunkach określonych w Warunkach uczestnictwa w imprezie turystycznej.

 

§10 Warunki anulowania rezerwacji przez Klienta

 1. Dokonanie anulowania rezerwacji po zakupie imprezy turystycznej możliwe jest na zasadach opisanych w Warunkach uczestnictwa w imprezie turystycznej.
 2. Dokonując anulowania rezerwacji Klient powinien liczyć się z możliwością pokrycia kosztów poniesionych przez Organizatora. Rozliczenie tych kosztów nastąpi najpóźniej po zakończeniu imprezy turystycznej.
 1. Anulowanie rezerwacji imprezy turystycznej dopuszczalne jest poprzez wysłanie drogą elektroniczną zlecenia anulowania rezerwacji (podając nazwisko i numer rezerwacji) na adres email biuro@lagunatour.com.pl albo pod numerami telefonów wskazanych w zakładce Kontakt na stronie serwisu.
 • Jeśli kwota wpłaconej zaliczki będzie niewystarczająca do pokrycia kosztów anulacyjnych Klient zostanie poinformowany, w jaki sposób i w jakim terminie należy uiścić wymaganą kwotę.

 

§11 Warunki anulowania rezerwacji przez Organizatora

 1. Zasady anulowania imprezy turystycznej przez Organizatora zawarte są w Warunkach uczestnictwa w imprezie turystycznej.
 2. Informacje o ewentualnych zmianach w rezerwacji przesyłane będą do Klienta bezpośrednio przez BP Laguna Tour pod wskazany w formularzu adres e-mail lub będą przekazywane telefonicznie lub na wskazany przez Klienta adres pocztowy.

 

§ 12 Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Tryb postępowania reklamacyjnego związanego z realizacją imprezy turystycznej regulują Warunki uczestnictwa w imprezie turystycznej.
 2. Reklamacje związane z jakością obsługi rezerwacji prosimy kierować pisemnie na adres e-mail biuro@lagunatour.com.pl, faksem na numer tel. 84 664 11 70  lub na adres pocztowy:

 

BP Laguna Tour ul. Szeroka 3A 22-500 Hrubieszów

 1. Prawidłowo złożona reklamacja powinna, co najmniej zawierać dane osobowe osoby składającej reklamację: imię, nazwisko, adres zamieszkania (może zawierać także adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy, co ułatwi kontakt) oraz opis reklamowanego faktu lub usługi.

 

§ 13 Ochrona danych osobowych

1.Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celu przetwarzania. Klient ma prawo dostępu do treści danych dotyczących go oraz ich poprawiania, a także skorzystania z innych uprawnień wynikających z ustawy, o której mowa w ust. 1, w tym usunięcia danych dotyczących go z bazy Serwisu. Usunięcie danych osobowych Klienta z bazy Serwisu jest równoznaczne z likwidacją Konta/Rezerwacji.

 • Dane osobowe zgromadzone przez BP Laguna Tour nie są udostępniane podmiotom trzecim, nie dotyczy to obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnego oraz przypadków przekazywania danych Uczestników imprezy turystycznej podmiotom realizującym zadania związane z organizacją tych imprez oraz realizującym płatności online.

 

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane przez BP Laguna Tour zawierane są w języku polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa powszechnego, w szczególności: ustawy kodeks cywilny, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o usługach turystycznych.
 3. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez BP Laguna Tour rozstrzygane są przez rzeczowo i miejscowo właściwe sądy powszechne.
 4. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.); z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214);
 • zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.) z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Infolinię konsumencką pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866 oraz przez Federacja Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
keyboard_arrow_up